top of page

Bez kultūras nepastāv demokrātijas kultūra.

 • DARBĪBAS VIRZIENS

 

Demokrātijas kultūras kā dzīves uztveres popularizēšana.

 

TALENTED BORDERS ir neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas darbojas kā pilsoniski aktīvu iedzīvotāju platforma ar mērķi pārstāvēt un aizstāvēt pilsoniskās sabiedrības kopējās intereses, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas ikkatram piedalīties demokrātijas izpratnes attīstībā un izplatīšanā, tās praktikskā pielietojuma uzlabošanā gan ikdienas norisēs, gan valsts pārvaldes darbā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, TALENTED BORDERS savu darbību velta demokrātijas kultūras izpratnes paplašināšanai, īpaši pievēršot uzmanību demokrātiskajiem procesiem un kultūrai mazapdzīvotās vietās, kā arī visai Latvijas sabiedrībai aktuālu sociālekonomisko jautājumu risināšanai.

 • Biedrības mērķi ir:

  • palielināt to iedzīvotāju skaitu, kuri iesaistās pilsoniskajās un kultūras aktivitātēs;

  • palielināt to iedzīvotāju skaitu, kuri tic personiskajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus.

 

 • Biedrības uzdevumi:

  • veicināt sadarbību, kas uzlabo sociālo un ekonomisko attīstību, kā arī informē un izglīto sabiedrību par globālām problēmām un to risinājumiem;

  • veicināt kultūras apmaiņu, lai stiprinātu savstarpējo cieņu un atbalstītu kultūru dažādību starptautiskā līmenī;

  • nodrošināt pētījumus un analīzi sociālo zinātņu un sabiedriskās politikas jomā, sabiedriskos procesos un vides identitātes nodrošināšanā:

   • veicināt pieredzes un domu apmaiņu Latvijas reģionos un citās Eiropas Savienības un EEZ valstīs par sabiedrībā aktuālām norisēm;

   • sekmēt caurspīdības procesus sabiedrībā;

   • veicināt resursu piesaisti reģionu attīstībai;

   • sekmēt iedzīvotāju interesi par Eiropas Savienības tēmām;

   • veikt pētījumu, aptauju un ietekmes vērtējumu izstrādi;

   • sadarboties ar citām līdzīgām organizācijām Baltijas reģionā un citos reģionos;

  • uzlabot dzīves kvalitāti vietējā līmenī – noteiktas kopienas vai apkaimes robežās;

  • veicināt brīvprātīgā darba attīstību, tai skaitā piesaistot un apmācot brīvprātīgā darba veicējus;

  • veicināt nabadzības un sociālās atsumtības riskam pakļauto iedzīvotāju, kā arī tālāk no darba tirgus esošo personu integrācijas iespējas sabiedriskos procesos un paaugstināt šo personu konkurētspēju darba tirgū;

  • veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību. Veidot un attīstīt sabiedrības vides apziņu un ētiku, tai skaitā īstenot vides izglītības programmas un veicināt sabiedrības līdzdalību vides un dabas aizsardzībā;

  • nodrošināt attālināti pieejamu platformu sabiedrības līdzdalībai biedrības mērķu sasniegšanā;

  • nodrošināt informācijas sagatavošanu, izplatīšanu un komunikāciju nekomerciālos izziņu katalogu izdevumos;

  • ar vizuālo mākslu veicināt sociālekonomiskās vides izpratni, indivīda iesaisti sociālekonomiskās un kultūras norisēs un vides identitātes nodrošināšanā;

  • nodrošināt tautas mākslas un nemateriālās kultūras mantojuma ilgtspēju, ietverot tā identificēšanu, dokumentēšanu, pētniecību, aizsardzību, attīstību, popularizēšanu, vērtību nostiprināšanu, iedzīvināšanu, praktizēšanu un tālāknodošanu, izmantojot formālo un neformālo izglītību, ietverot mazākumtautību kultūras mantojumu.

 • Lai sasniegtu TALENTED BORDERS izvirzītos mērķus:

 • Tuvākajos četros gados TALENTED BORDERS vēlas kāpināt savu kapacitāti un iesaistīt aizvien vairāk iedzīvotāju sociālā taisnīguma nodrošināšanā, bet no valsts institūciju puses vēlas uzlabot labas pārvaldības principu pielietošanu, komunicējot ar iedzīvotājiem par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Šajā laikā tiks pievērsta īpaša uzmanība komandas darbam, kāpinot tā profesionalitāti, kas nodrošinās TALENTED BORDERS ilgtspēju darboties kā sabiedriski aktīvu cilvēku mācību un kopdarbības platformai.

 • Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā un Covid 19 krīzi, TB ir identificējusi virkni problēmu, kurām tuvākajos gados ir nepieciešams nekavējošs risinājums valsts mērogā. Viens no jautājumiem, kuriem TALENTED BORDERS pievērsīsies, ir zemā Latvijas mazapdzīvoto vietu iedzīvotāju pilsoniskā aktivitāte. Otrs jautājumu bloks – Latvijas reģionos augošo bērnu iespēju paplašināšana attīstot savus vizuālās mākslas talantus, izmantojot tos attālinātas komunikācijas resursus, kuri ir pieejami konkrētajā vietā. Caur vizuālās mākslas prizmu tiks pētīta un veicināta bērnu izpratne par piesaisti savai dzimtajai vietai, kā arī bērniem tiks dota iespēja piedalīties demokrātisko prasmju apgūšanā agrīnā vecumā.

bottom of page