top of page

Biedrības darbība ir vērsta uz to, lai mazinātu iedzīvotāju skepsi par indivīda spējām izmainīt sociālekonomiskos procesus sabiedrībā. Tādēļ galvenā darbība būs vērsta uz to, lai iesaistītu brīvprātīgos un it īpaši jaunatni, organizēt diskusijas, piesaistot ekspertus problēmu apspriedē un publiskot dokumentālos soļus konkrētās problēmas pozitīva atrisinājuma gaitā. Tādējādi pilsoniski aktīvie iedzīvotāji varēs iegūt pieredzi un kāpinās sociālo aktivitāti demokrātijas iedzīvināšanai praksē.
Par Biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apņemas ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķa sasniegšanu, iesniedzot parakstītu pieteikumu valdei. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Valde.

 • Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde, kurai pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru. Atkārtotu pieteikumu par uzņemšanu Biedrībā var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada.

 • Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

 • Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu šādos gadījumos:

  • biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

  • biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

  • biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

  • biedra rīcība ir pretrunā ar Biedrības mērķi un/vai kaitē Biedrības tēlam, reputācijai.

 • Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valdes izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

bottom of page