top of page

TALENTED BORDERS biedru līdzdalība ir virzīta uz to aktīvu iesaisti pilsoniskajos un ekonomiskajos procesos, nodrošinot, ka publiskās pārvaldes plānotā un ieviestā rīcībpolitika atbilst sabiedrības interesēm un valsts ilgtspējai. Biedrības pārvalde nodrošina interešu aizstāvības plāna izstrādi, definējot tās interešu aizstāvības mērķi un metodes, arī sadarbības partnerus un resursus, lai panāktu pozitīvas izmaiņas valstisku lēmumu, kuri tiešā veidā ietekmē iedzīvotāju intereses, pieņemšanas un ieviešnas procesu.

 

Biedrības augstākā pārvaldes lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce, kuras kompetencē ir:

  • apstiprināt biedrības gada pārskatu;

  • ievēlēt un atsaukt valdes locekļus;

  • ievēlēt un atsaukt Biedrības revidentu;

  • pieņemt Biedrības statūtus, to grozījumus un papildinājumus;

  • lemt par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu, likvidāciju vai reorganizāciju.

 

Biedrības TALENTED BORDERS izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no viena locekļa, kurš vada biedrības ikdienas darbu Biedrības mērķu sasniegšanai.

bottom of page